Yazıyı Paylaş

        SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sayı     : 73616264/

Konu   : Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar

               5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malûllüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20’si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

            Yine aynı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur”,

            Dördüncü fıkrasında; “Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır”,

            Sekizinci fıkrasında ise; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. (Değişik ikinci cümle: 31/7/2008-5797/3 md.) Geçici 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin Kurum tarafından devralındığı tarihten itibaren, kamu idarelerince bu kapsamdaki sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının % 12’si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenir. Bunlar için Kanunun 81 inci maddesinin (h) fıkrası uyarınca ödenecek ek karşılıkların hesabında, genel sağlık sigortası primi tutarları dikkate alınmaz” denilmektedir.

            Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, ek karşılık primleri ve faturalı alacaklar olarak tabir edilen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89, Ek 4, Ek 68, ve Ek 71 inci maddelerinde düzenlenen Emekli İkramiyesi, emekli/adi malüllük/vazife malüllüğü aylığı alanların ölümü halinde ödenen Ölüm Yardımı, emekli veya yetimlerine ödenen Makam/Temsil/Görev Tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri Kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

            Takip ve tahsilatın kolaylaştırılması, bürokrasi ve maliyetlerin azaltılması, hızlı ve güvenilir hizmet sunulması ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla ek karşılık ve faturalı alacakların sistem üzerinden girilmesi, takibi veya sorgulanması işlemlerine yönelik olarak Mosip İnternet Sitesi kurulmuştur. Kamu idareleri söz konusu portala, Kurum internet sayfası (www.sgk.gov.tr) bünyesindeki “E-SGK” menüsünün içerisinde yer alan “MOSİP Bilgi Sistemi” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmak suretiyle ulaşabileceklerdir.

            Bu doğrultuda; ek karşılık primi, kamu idarelerince bütçelerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde bütçelerinden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin söz konusu sistemde yer alan “Ek Karşılık Yeni Kayıt” bölümüne girilmesi suretiyle tahakkuk ettirilecektir. Bu işlem bildirim yerine geçecek olup, Kurumlarca ek karşılık primine ilişkin ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Söz konusu portal üzerinden süresi içerisinde bildirilmeyen ek karşılık primleri hakkında Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

            Sisteme girilen ek karşılık primi bildirimleri neticesinde Kurumumuz Strateji Geliştirme Başkanlığınca Kurum adına tahsilat yapan anlaşmalı bankalarda ilgili kamu idareleri adına borç kaydı oluşturulacak ve SGK MOSİP ON-LİNE TAHSİLATLAR menüsünden 15 kodlu EK KARŞILIKLAR-FATURALI ALACAKLAR bölümü seçilmek suretiyle on-line sorgulama yapılarak hangi yıl ve aya ait olduğu ve döner sermaye işletmesinin adı ile kurum sicil numarası belirtilmek suretiyle kamu idarelerince bütçelerinin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren def’aten veya altı ay içinde aylık eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen ek karşılık primleri ile ilgili Kanunun 89 uncu maddesi gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

            Faturalı alacaklar yönünden ise, söz konusu alacaklar Kurumca ilgilisine ödendiği tarihte ilgili kamu idarelerine borç tahakkuk ettirilecek ve MOSİP Bilgi Sisteminde görüntülenecektir. Kamu idarelerince her ay bir önceki aya ait borç olup olmadığı sistem üzerinden sorgulanacak, borç bulunması halinde, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen iki ay içerisinde anlaşmalı bankalara SGK MOSİP ON-LİNE TAHSİLATLAR menüsünden 15 kodlu EK KARŞILIKLAR-FATURALI ALACAKLAR bölümü seçilmek suretiyle on-line sorgulama yapılarak hangi yıl ve aya ait olduğu ve döner sermaye işletmesinin adı ile kurum sicil numarası belirtilmek suretiyle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen faturalı alacaklar ile ilgili 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi alınır.

            Kamu idareleri; görüntüledikleri ek karşılık primlerine ilişkin oluşan borçların ödendiğine, faturalı alacaklara ilişkin oluşan borçların ise ödendiğine veya ilgilinin kurumlarında çalışmadığına ilişkin itirazlarını sistem üzerinden yapacak olup yazı ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar Kurumumuzca değerlendirilecek ve itirazın uygun görülmesi halinde itiraza ilişkin borçlar düzeltilerek yeni oluşacak borç tahakkuku sistem üzerinden görüntülenecektir. İtirazın uygun bulunmaması halinde ise durum sistem üzerinden ilgili kurumlara bildirilecek, ayrıca ilgilinin kurumlarında çalışmadığına ilişkin itirazlarda buna ilişkin belgeler yazı ile veya elektronik ortamda gönderilecektir.

“MOSİP Bilgi Sistemi” uygulamasına ilişkin ayrıntılı olarak hazırlanan “kullanım kılavuzu”, söz konusu sistemde yer almaktadır ve istenildiğinde PDF ortamında indirilebilecektir. Bundan böyle ek karşılık primleri ve faturalı alacaklara ilişkin bildirim, sorgulama ve itirazların söz konusu sistem üzerinden yapılması gerekmekte olup, 22/12/2008 tarihli duyurularımız yürürlükten kaldırılmıştır.

İndir “% 20 Ek Karşılıklar”

20.-20-Ek-Karsiliklar.zip – 270 defa indirildi – 2 MB

Bir cevap yazın