Yazıyı Paylaş

[zombify_post]

18 thoughts on “Haftanın Sorusu”
  1. ASKERE GİDEN PERSONELİN EMEKLİ KESENEKLERİ VE GSS PRİMLERİ

   1 – Bakmakla yükümlüsü bulunmayan personelin askerlik dönüşü göreve başladığında yapılması gerekenler
   NOT : Süre 10 gün, sakın 10 günlük süreyi geçirmeyin, maddi cezası var.

   Askerlik hizmeti tamamlandıktan sonra (askerlik dönüşü) göreve başlatılan personeller için terhis oldukları tarih ile askerlik dönüşü fiilen göreve başladıkları tarih arasındaki sürenin GSS primleri parmak hesabı ile kaç gün ise;
   …. Kesenek Bilgi Sistemi, Aylıksız izinli personel GSS başlığı altındaki Ek Mahiyette (Sadece bir dönem) seçeneğinden, Asıl Bildirge İle Gönderilmeyen GSS Primi
   olarak aylık prim ve hizmet belgeleri göreve başladıkları tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde düzenlenerek,
   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
   Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
   Primler Daire Başkanlığı
   Mithatpaşa Cad. No : 7
   Sıhhiye / ANKARA

   adresine yazılan resmi yazı hazırlanarak (ekine terhis belgesi eklenecek) ilgilinin terhis tarihi göreve başladığı tarihler belirtilecek ve çok ivedi
   0312 433 35 54 numaralı faksa
   veya
   haydin18@sgk.gov.tr mail adresine
   gönderiniz.

   2 – Bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi (anne, baba, eş, çocuk) bulunması halinde askerlik süresince GSS primlerinin gönderilmesine devam edilecektir.
   Askere giden personelin bakmakla yükümlüsü bulunup bulunmadığını mutlaka kontrol ediniz. Bakmakla yükümlüsü var ise askerlik süresince GSS primi gönderilmeye devam edilecektir.

   5510 sayılı Kanuna tabi olarak göreve başlayan personelden (göreve 01/10/2008 tarihinden sonra başlayan, 5434 Sayılı Kanuna tabi herhangi bir hizmeti olmayan, 657 Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu hizmeti olmayan) 21 gün bedelli olarak askere gidenlerin, askere gittiği güne kadar olan primleri Kesenek Bilgi sisteminden gönderilmesi gerekmektedir.

   Örnek: A Kurumunda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesine tabi olarak görev yapan (657 4/A mad.) personel 18.01.2019 tarihinde 21 günlük bedelli askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır.

   İlgilinin görevden ayrılış tarihine (15.01.2019 – 17.01.2019) kadar olan 3 günlük çalışılan sürenin primleri, Kesenek Bilgi Sisteminden “Asıl Mahiyette” bildirge içerisinde 3 gün olarak gönderilmesi gerekmektedir.

   Ancak, kurumdan ayrılma bilgileri KBS sistemince geç yansıtıldığından ve TXT dosyaları da ayın 15 inden önce hazırlandığı için genellikle primler ayın 15 nci günü 30 gün olarak gönderilmektedir.

   Kurum tarafından ayın 15 nci günü primler Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 gün olarak (27 gün fazlasıyla) bildirilmiş ise, fazla gönderilen 27 günlük kısım yukarıda belirtilen adrese yazılan ve iade talebinde bulunulan sigortalının T.C. Kimlik Nosu ve iadeye esas olan bildirge numarası yazılı resmi yazı ile iade talebinde bulunulması gerekmektedir. Resmi olmayan talepler dikkate alınmamaktadır.

   AYNI DÖNEM İÇİNDE ASKERE GİDEN ve ASKERDEN DÖNENLERİN PRİMLERİ

   Dönem kavramı Nedir ?
   Ayın 15 inci günü başlayıp bir sonraki ayın 14 üne kadar geçen süre sigortalılar için dönem kavramıdır.

   Örneğin, 15.01.2019 günü başlayıp 14.02.2019 tarihine kadar olan süre OCAK dönemidir.

   5510 Sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden 15.01.2019 – 14.02.2019 tarihleri arasında geçen süre içerisinde kıst prim gönderilirken, bu süreler arasında hangi günün primi gönderilirse gönderilsin dönem OCAK dönemi olacaktır.

   21 gün bedelli olarak askere gidenler aynı dönem içinde askere gitmiş ve askerden dönmüş ise bu sigortalılar aynı dönem içinde askere gitmiş ve gelmiş sayılır.

   Örnek: A Kurumunda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesine tabi olarak görev yapan (657 4/A mad.) personel (01.10.2008 tarihinden önce 5434 Sayılı kanuna tabi hizmeti olmayan) 16.12.2018 tarihinde askerlik görevini yapmak üzere görevinden ayrılmıştır. Bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferdi (eş, çocuk anne ve babası) bulunmamaktadır.

   05.01.2019 tarihinde askerlik hizmetini tamamlamış ve 07.01.2019 tarihinde de görevine başlamıştır.

   İlgilinin askere gitmek üzere 16.12.2018 tarihinde görevinden ayrılmış ve 05.01.2019 tarihinde de askerlik hizmetini tamamlayarak göreve başlamıştır. Her iki sürede ARALIK dönemine (15.12.2018 – 14.01.2019) rastlamaktadır.

   İlgili 5510 Sayılı Kanun sonrası personel olduğundan primler parmak hesabı ile günü gününe gönderilecektir.

   Yani, 16.12.2018 tarihinde askere giden personel adına 15 – 16.12.2018 tarihleri arasında geçen süre için parmak hesabı yaparsak Aralık dönemi için 1 gün, 07.01.2019 tarihinde görevine başladığından 07.01.2019 – 14.01.2019 tarihleri arasında 8 gün olmak üzere toplam 9 gün prim gönderilmesi gerekmektedir.

   Ayrıca, ilgilinin terhis olduğu tarihi takip eden günden itibaren (terhis olduğu tarih 05.01.2019, başlaması gereken tarih 06.01.2019 tarihi) yeniden göreve başladığı tarihe kadar (07.01.2019 tarihine kadar) olan 1 günlük GSS % 12 Kurum Karşılıklarının Kesenek Bilgi Sistemi, Aylıksız izinli personel GSS başlığı altındaki Ek Mahiyette (Sadece bir dönem) seçeneğinden, Asıl Bildirge İle Gönderilmeyen GSS Primi sebebinden gönderilmesi ve yukarıda belirtilen adres ve faksa resmi yazı ile gönderilmesi halinde maaş ödeme tarihi düzeltilecektir.

   Ancak, ilgili adına 15.12.2018 tarihinde 30 gün prim gönderilmiş ise;

   16.12.2018 tarihinde askere giden ilgilinin 15.12.2018 – 16.12.2018 dönemi için 1 gün, 07.01.2019 tarihinde görevine başladığından 07.01.2019 – 14.01.2019 dönemi için de 8 gün olmak üzere toplam prim gün sayısı 9 gün olmalıdır.

   İlgilinin askere gidiş ve askerlik dönüş tarihleri aynı dönem içinde olduğundan ve 15.12.2018 tarihinde Asıl Bildirge içerisinde 30 gün prim gönderildiğinden, 30 – 9 = 21 günlük fazla gönderilen pirimin yukarıda belirtilen adresten iadesinin istenilmesi gerekmektedir.

   ASKERLİK HİZMETİ NEDENİYLE GÖREVİNDEN AYRILANLARIN, AYRILDIĞI TARİHE KADAR OLAN PRİMLERİ İLE GÖREVE BAŞLADIĞI TARİHTEN TAKİP EDEN AYBAŞINA KADAR OLAN PRİMLERİNİN GÖNDERİLMESİNDE
   -803 HATA KODUNUN
   OLUŞMA NEDENLERİ

   Askerlik hizmeti nedeniyle görevinden ayrılanlar için ayrıldığı tarihe kadar olan primler ile askerlik dönüşü göreve başladığı tarihten takip eden aybaşına kadar olan kıst primlerin gönderilmesi gerekmektedir.

   Ancak, aynı dönem içerisinde askere giden ve dönenlerin kıst primleri gönderilirken sistem aynı ay içerisinde mükerrer bildirge verilmesine izin vermeyeceğinden aynı dönemde kıst prim göndermeye çalışırsanız sistem bildirgeyi göndermenize izin vermeyeceğinden -803 hata kodu verecektir.

   -803 hata kodu ile karşılaşmamak için yapılması gerekenler;

   Örnek: A Kurumunda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesine tabi olarak görev yapan (657 4/A mad.) personel, askerlik hizmeti nedeniyle 16.03.2019 tarihinde görevinden ayrılmış olup, bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferdi (eş, çocuk anne veya babası) bulunmamaktadır.

   16.03.2019 tarihinde askerlik hizmeti nedeniyle görevinden ayrılan ilgili adına Mart döneminde (15.03.201-14.04.2019) 1 günlük (15.03.2019 – 16.03.2019) kıst prim gönderilmiştir.

   05.04.2019 tarihinde askerlik hizmetini tamamlamış ve 09.04.2019 tarihinde de görevine başlamıştır.

   1 – Bakmakla yükümlüsü bulunmadığından askerlik süresince GSS primi gönderilmeyecek olup, GSS primleri Silahlı Kuvvetler tarafından karşılanacaktır.

   2 – Terhis olduğu 05.04.2019 tarihini takip eden günden (06.04.2019) başlamak üzere göreve başladığı 09.04.2019 tarihine kadar olan 3 gün kıst % 12 GSS primi Kurum Karşılığının gönderilmesi gerekmektedir.

   Bildirgedeki maaş ödeme tarihinin güncellenebilmesi için 2 satırı geçmeyecek şekilde ilgilinin T.C. Kimlik numarası ve oluşan bildirge numarasını da belirtir şekilde SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına hitaplı yazı yazılacaktır.

   3 – İlgili adına askerlik dönüşü göreve başlama tarihi (09.04.2019) ile takip eden aybaşına (14.04.2019) kadar olan Mart 2019 dönemi için 10 günlük kıst primi -803 hata kodu nedeniyle gönderilememiştir.
   Bu sorunu aşabilmek için evvelce askere gitmek üzere görevinden ayrıldığı tarihe kadar olan (16.03.2019) Mart 2019 dönemi için gönderilen 1 günlük kıst prime + 10 gün ilave yapılacaktır.

   Yapılacak işlemler
   Kesenek Bilgi sistemi Kesenek Prim Başlığı ek Mahiyette bir veya birden fazla dönem tıklanacaktır.
   Ekrana A6 formatında bir pencere yansıyacaktır.
   Ekranda SAY2000i kutucuğu işaretlenmeden Ek bordro sebebi alanından
   “Prime esas kazanç unsurlarında yapılan hatalı bildirime ilişkin düzeltme işlemi” ek bordro sebebi seçilecek
   Maaş ödeme tarihi alanına işlem yapılan gün tarih girilecektir. (o gün ayın kaçı ise yazınız)
   Ek bordroya esas dönem alanına ek yapılacak dönem yazılacaktır. (İlave yapılacak dönem Mart 2019 dönemi olduğundan, Başlangıç: Mart 2019 – Bitiş: Mart 2019 yazılacak)
   Sağ tarafta ilgilinin adı, soyadı, emeklilik sicil no, T.C.Kimlik no, kullanıcı adı, şifre yazılarak tamam butonu ile ilerletilecek.
   Ekrana yansıyan sayfada gün sayısı alanına evvelce gönderilen gün sayısı ile gönderilmesi gereken gün sayısı toplamı yazılacak evvelce 1 gün kıst prim gönderilmişti askerlik dönüşü gönderilmesi gereken 10 gün 10 + 1 = 11 gün toplam 1 gün olduğundan gün sayısı alanına 11 yazılacaktır. Tazminat tutarları da 11 günlük tazminat tutarı yazılmak suretiyle SAĞ ÜST KÖŞEDEKİ gönder butonu tıklanacaktır.
   Sistem evvelce gönderilen 1 günlük prim ile daha sonra toplamda gönderilmesi gereken 11 günlük prim arasındaki farkı bir bildirge şeklinde oluşturacaktır.
   Bildirge numarası not alınacak Kesenek Bilgi Sistemi Tahakkuk alanından çağrılarak ödeme emri kesilerek yasal süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi sağlanacaktır.
   Burada yapılan işlem gönderilmesi gereken 10 günlük prim evvelce gönderilen 1 günlük tahakkukun tadilat yapılması sonucu oluşan tahakkuk ile ilgilinin kıst priminin gönderilmesidir.

   Bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi (anne, baba, eş, çocuk) bulunan ve askere gidenlerin GSS primlerinin gönderilmesi

   Örnek: A Kurumunda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesine tabi olarak görev yapan (657 4/A mad.) personel 29.01.2019 tarihinde askerlik hizmeti nedeniyle görevinden ayrılmış, 18.02.2019 tarihinde askerden terhis olmuş ve 21.02.2019 tarihinde de görevine başlamıştır.
   İlgilinin bakmakla yükümlü bulunduğu çocuğu, çalışmayan eşi ve hiçbir geliri bulunmadığı için kendinden dolayı sağlık yardımı alan anne ve babası bulunmaktadır.

   İlgilinin 29.01.2019 tarihine kadar Ocak 2019 dönemine ait 14 gün kıst ve 16 gün ise %12 GSS primi Kurum Karşılığının gönderilmesi gerekmektedir.

   Primler Asıl Mahiyette bildirge ile 30 günlük olarak gönderilmiş ise sadece 16 günlük %11 ve %9 Mal.Yaş.Ölm.Sig. Primi tutarlarının iadesi istenecek, bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferdi bulunduğu için GSS Primlerinin iadesi istenmeyecektir.

   Ancak, ilgili 22.02.2019 tarihinde göreve başladığından ve 22.02.2019 – 14.03.2019 dönemi primleri içinde GSS primleri de yer alacağından evvelce 15.02.2019 tarihinde Aylıksız izinli personel GSS Başlığı Asıl Mahiyette seçeneğinden 30 gün olarak gönderilen primlerden 15.02.2019 -22.02.2019 dönemi 7 gün hariç olmak üzere 23 gün GSS Priminin SGK dan iadesi istenecektir.

   Bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi (anne, baba, eş, çocuk) bulunmayan ve askere gidenlerin GSS primlerinin gönderilmesi

   Örnek: A Kurumunda 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C maddesine tabi olarak görev yapan (657 4/A mad.) personel 18.01.2019 tarihinde askerlik nedeniyle görevinden ayrılmıştır.
   08.02.2019 tarihinde terhis olmuş ve 14.02.2019 tarihinde göreve başlamıştır.
   İlgili bekar olup bakmakla yükümlü bulunduğu aile ferdi bulunmamaktadır.

   – 14 – 15.02.2019 tarihleri arasında geçen 1 günlük kıst primlerinin gönderilmesi gerekmektedir.
   – Görevinden ayrıldığı 18.01.2019 tarihine kadar olan Ocak 2019 dönemine ait 3 gün kıst prim gönderilecektir.
   – 15.01.2019 tarihinde primler 30 gün olarak gönderilmiş ise SGK dan 27 günlük primlerin iadesi talebinde bulunulacaktır.

   İlgilinin bakmakla yükümlü olduğu aile ferdi bulunmadığı için, askerlik süresince GSS Primi ödenmeyecektir.
   Terhis olduğu tarihten (08.02.2019) sonraki gün olan 09.02.2019 ila göreve başladığı 14.02.2019 tarihine kadar geçen 5 günlük %12 GSS Kurum Karşılıklarının en geç 10 gün içerisinde

   Aylıksız izinli personel GSS
   Ek Mahiyette (Sadece bir dönem)
   Asıl bordro ile gönderilemeyen GSS primi

   ek bordro sebebinden Ocak 2019 dönemi olarak 5 gün gönderilecek, oluşan idari para cezasının sistemden kaldırılabilmesi için İVEDİ

   Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
   Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
   Primler Daire Başkanlığı

   adresine bir yazı ile konu bildirilecektir.

   NOT: Primler Daire Başkanlığınca idari para cezasını kaldırabilmesi için işlemin yapıldığı gün 0 312 433 35 54 nolu faksa faks çekilmesi gerekmektedir.

   NOT: İdari para cezasına SGK İl Müdürlükleri işlem yaptığından il Müdürlüğünce işlem yapılmadan faks çekilmesi gerekmektedir. Geç gönderilen yazılarda Primler Daire Başkanlığınca müdahale şansı kalmamakta itirazın SGK İl Müdürlüklerine yapılması gerekmektedir.

  1. Peki Eylül ayı maaşı KBS de tam maaş olarak hesaplanmış, kişi borcu çıkartılmış ve 23 Eylülden sonraki günler kadar iade alınmışsa 14 Ekimde işe başlayan personelin 1 günlük kıst maaşı KBS tarafından hesaplanmayacaktır. Bu durumda nasıl bir yol izlenir?

   1. Öncelikle Ekim ayı maaşında kişi için KBS maaş işlem kodunu ne seçtiniz ? askere gitme , ücretsiz izin 18 aylıksız izinde gss mi ? Askere gitme veya ücretsiz izin kodunda ise kişi için münferit 1+30 günlük maaşı kbs’den hesaplayabilirsiniz.

Bir cevap yazın