Yazıyı Paylaş

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO:(2020/5)  ve Gelir İdaresinin ilgili duyurusu ektedir. İndirmek için tıklayınız.

[boombox_download_button file_url=”https://uzmanmutemet.com/wp-content/uploads/2020/06/1925853302.pdf” external_url=””]İndir[/boombox_download_button]

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO:(2020/5) Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Gerçek Ücret başlıklı 63 üncü maddesinin birincin fıkrasında ücretin gerçek safi değerinin, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından oluştuğu ve aynı maddenin 1-5 inci bentlerinde sayılan indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar olduğu hükme bağlanmış olup; söz konusu fıkranın 3 üncü bendinde ise “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).” hükmüne yer verilmektedir.Yine, 23.10.2012 tarihli ve 85 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküsünün 8.2 maddesinde ise “İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret, işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı olarak ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.” denilmektedir.Söz konusu Kanun maddesinde, “İndirim konusu yapılacak katkı payı ve prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret” hükmü ve bu hükme istinaden 3 Sıra No’lu Sirküde ücret olarak brüt ücretin esas alınacağı belirlenmişken; aynı Kanun maddesine dayanılarak 85 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküsünde ise bu sefer ücret olarak belirleme yapılırken brüt ücret ya da ücret olarak değil de ücretin vergiye tabi belirli unsurlarının esas alınarak, “vergiye tabi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı” olarak belirleme yapılmıştır.Buna göre, indirim konusu yapılacak prim tutarının belirlenmesinde esas alınacak ücretin tespitine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığından alınan görüş yazısı alınmasına ihtiyaç duyulmuş ve alınan Görüş yazısı duyuruya eklenmiş olup, bu doğrultuda söz konusu ücretin tespitinde sadece üzerinden gelir vergisi kesilen gelir kalemleri esas alınmak suretiyle vergi matrahının tespitine yönelik Sistemde gerekli güncelleme yapılmıştır.

2 thoughts on “PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: (2020/5) Sağlık Sigortası Hakkında”

Bir cevap yazın