man with megaphone pointing
Yazıyı Paylaş

ERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU

SIRA NO: (2020/14)

Duyuruyu indirmek için Linke tıklayınız..

İndir “PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU”

– 68 defa indirildi –
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSUSIRA NO: (2020/14)
1- Program Bazlı Bütçeye Geçiş Çalışması Hakkında
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Program Bütçe başlıklı 9 uncu maddesi 4 üncü fıkrasında; `’Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlar.” hükmü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Makamından alınan 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur ve bu düzenlemelere dayanılarak hazırlanan Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca; 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hazırlık ve uygulama süreçleri ile 2020 yılı performans programları hazırlık sürecinde söz konusu Olur ile onaylanan program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu idareleri gösteren listeler oluşturulmuş ve 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin program bazlı hazırlanarak, 01/01/2021 tarihinden itibaren Merkezi Yönetim Bütçesinden yapılacak harcamaların, hazırlanan program ve sınıflandırmaya uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için bilişim sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyonların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması, Program Bütçe çalışmalarının yürütülmesi, koordinasyonu ve ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yetkilendirilmesi uygun bulunmuştur.Bu kapsamda, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Performans Esaslı Program Bütçe olarak hazırlanmış ve kurumların mevcut tertip yapısında ve tertip yapısında kullanılan kurumsal kodlarda esaslı değişiklikler yapılmış olup Kamu kurumlarının mevcut tanımlı kurumsal kodları ve kod yapısı değiştirilmek suretiyle kurumsal kod 4 düzeyi, 2 düzeye çekilmiş ve birçok kurumun kurumsal kod birinci düzeyi değiştirilmiştir.Öte yandan, Genel Bütçeli Kamu Kurumları ile Bakanlığımızca protokol imzalanan Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici Denetleyici Kurumlarda çalışan personelden, maaş işlemleri Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden yürütülen memur, kadro karşılığı sözleşmeli personel, sözleşmeli personel (4/B ye tabi) gibi değişik istihdam türlerinde çalışan kamu personeline ilişkin işlemler aşağıda yapılan açıklamaya göre yürütülecektir.  Buna göre;

 I. Kurumsal Kod Dönüşüm2021 yılında uygulanacak Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun olarak KPHYS üzerinde Kurumsal Kod Dönüşüm Tablosu ile Harcama Birimi Kod Dönüşüm tabloları merkezde hazırlanmış ve Sistemde gerekli tanımlamalar yapılmıştır.Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Yeni Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Projesi tamamlanana kadar KPHYS üzerinden harcama birimlerinin eski kurumsal kodları dönüştürülmek (KKod5 düzey) suretiyle işlemler yapılacak olup ödeme sürecinde oluşturulan ödeme emri belgesi, eki belgeler ve raporlar dönüşüm tablosu kullanılarak yeni harcama birim koduna uygun kurum koduna (KKod2 düzey) dönüştürülerek muhasebe birimine gönderilecektir (Örneğin; Eski Kurum Kodu:12.01.32.00-932 Muhasebat Genel Müdürlüğü program bütçeye uygun olarak Yeni Birim Kodu:12.32-932  Muhasebat Genel Müdürlüğü olarak işlem görecektir).

II. Program Bütçeye Uygun Olarak Tertip Bilgisi Girilmesi:Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun bütçe uygulamasında yeni bütçe tertip yapısı Program, Alt Program, Faaliyet, Alt Faaliyet, Kurumsal Kod 1, Kurumsal Kod 2, Finansman Tipi ve Ekonomik Kod olarak belirlenmiştir. Yeni bütçe kod yapısına uygun tertip bilgi girişinin yapılabilmesi için Memur Maaş Modülü, Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Modülü ile Sözleşmeli Personel (4/B ye tabi) Modülünde “Yeni Bütçe Tertip Giriş hazırlanmıştır. Ek Ders ve Fazla Çalışma Modüllerinde Ekranı (Program Bütçe)” yer alan Kurum Bilgileri-Kurum Bütçe Tertip Bilgileri Ekranları Performans Esaslı Program Bütçe kodlama yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.Ayrıca bugüne kadar Genel Bütçeli Kurum Harcama Birimleri için merkezden girilmekte olan tertip bilgisi, Performans Esaslı Program Bütçe uygulaması ile birlikte Sözleşmeli Personel Tertip Bilgi Girişinde olduğu gibi harcama biriminde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) rolüne sahip personel tarafından “Yeni Bütçe Tertip Giriş Ekranından (Program Bütçe)” Sisteme girilecektir. Gerçekleştirme Görevlileri (Maaş Mutemedi), bağlı bulundukları Bakanlık/Başkanlık/Genel Müdürlük (Strateji Geliştirme Başkanlığı/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) ile irtibata geçerek; Program, Alt Program, Faaliyet, Alt Faaliyet, Kurumsal Kod 1, Kurumsal Kod 2, Finansman Tipi, Ekonomik Koda ilişkin yeni tertip bilgisini öğrenerek Sisteme gireceklerdir. Bu hususta: – Birleştirilmiş harcama birimlerinde, üzerinde birleşilen harcama biriminde yetkilendirilen personel tarafından tertip girişinin yapılması (Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığında il ve ilçe düzeyinde 290 ve 285 birimlerde yetkilendirilen personel tertip girişi yapacak),- Mevcutta personel ödemeleri birleştirilmemiş ve alt harcama birim kodu olmayan harcama birimlerinden, Performans Esaslı Program Bütçe yapısında birden fazla program tanımlanmış ve bu tanımlamaya göre tertip farklılığı oluşturulmak suretiyle personel ödemelerinin yapılması gerekiyor ise bağlı bulunulan Strateji Birimleri ile görüşülmek ve değerlendirilmek suretiyle Program Bütçe yapısına uygun olarak harcama birimi kodlarının Sistemde tanımlattırılması ve diğer işlemlerin de buna göre yürütülmesi (Emsan TXT, BES, Banka Listesi vb)- Konu ile ilgili daha detaylı bilgi Duyuru ekinde bulunan KPHYS Program Bütçe Geçiş İşlemleri Uygulama Kılavuzunda açıklanmış olup öncelikli ve ivedi olarak harcama birimleri tarafından yeni Performans Esaslı Program Bütçe yapısına göre harcama birimlerinin bütçe tertibinin öğrenilerek Sisteme girilmesi (Sistemde bütçe tertibi olmayan harcama birimlerinde ödeme emri belgesi alınamayacaktır),- Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri), Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı gibi bazı Bakanlık/Başkanlık/Genel Müdürlük program bütçe tertip bilgileri merkezden yüklenmiş olup Gerçekleştirme Görevlisi (Maaş Mutemedi) tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

2- Ek Ders ve Fazla Mesai Ödemesi Hakkında 2020 yılı Aralık ayına ilişkin ek ders ve fazla mesai ödemelerinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2020 Yılı Bütçe Giderleri ve Yılsonu İşlemlerine İlişkin 3 Sıra Nolu Bütçe Uygulama Genelgesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Yıl Sonu İşlemler” konulu 21.12.2020 tarihli ve 711058 sayılı yazısında belirtilen süreler dikkate alınarak, 2020 yılı bitmeden yapılması gerekmektedir. 

3- TRT Genel Müdürlüğünden Gelen Personel Hakkında Bilindiği üzere, 2954 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesi kapsamında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde istihdam fazlası olarak belirlenen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir göreve naklen atanması durumunda, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge, varsa ikramiye ile her türlü zam ve tazminat haklarını almaya devam etmeleri öngörülmüştür. Bu kapsamdaki personelin anılan madde uyarınca yararlanabileceği mali haklar konusunda Bakanlığımız Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.08.2020 tarihli ve 45516914-110.01.10.01[555.618]-E.425564 yazısında özetle; “Bu itibarla, 2954 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi uyarınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve naklen ataması yapılan personelin mali haklarının belirlenmesinde genel hükümler çerçevesinde naklen atanmış oldukları kadroların esas alınması gerektiği değerlendirilmekle birlikte anılan madde hükümlerinden;1- Atama yapılmadan önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda yararlanmakta oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye ile her türlü zam ve tazminat hakları ile sınırlı olmak üzere (aynı ödeme unsurları için atanmış oldukları yeni kadrolarına bağlı olarak öngörülen tutarlardan düşük olmaması kaydıyla) sayılan mali haklarının naklen atanmadan önce bulundukları kadrolar esas alınarak ödenmeye devam olunmasının,2- Naklen atanmadan önce bulundukları kadroya ilişkin derece ve kademe ilerlemelerinin de 657 sayılı Kanunun genel hükümleri çerçevesinde yürütülmesinin,3- 4046 sayılı Kanunun fark tazminatı veya mali haklara ilişkin diğer hükümlerinin uygulanmamasının, öngörüldüğü anlaşılmaktadır.” denilmekte olup söz konusu yazı Duyurumuz ekinde yer almaktadır. 

4- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda “29-Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin Maaşları Hakkında Bilindiği üzere, kapanma, devir, istihdam fazlası veya özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve eski maaşını aradaki fark kapanıncaya kadar fark tazminatı olarak almaya devam eden personel için Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) yer alan Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” ile hesaplama yapılmaktadır. Ancak Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinde yapılan incelemede fark tazminatı ödenmediği halde “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” nın silinmediği ve gelir vergisi diliminden dolayı maaş düşüm ayında tekrar fark tazminatı yapıldığı anlaşılmış olup yıl içerisinde hesaplama yapılmayan ayda bu tazminat kodunun silinmesi gerekmektedir. Konu hakkında Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.06.2014 tarihli ve 45516914.115462-919-4914 sayılı örnek görüşü, Duyurumuz ekinde yer almaktadır .Bilgilerini ve personel ödemelerinde gecikmeye sebep olunmaması bakımından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim. 
                                                            (e-İmzalıdır)
                                                           Yunus ELİTAŞ                                                                Bakan a.                                                                      Muhasebat Genel Müdürü 

Bir cevap yazın