Yazıyı Paylaş

 29 Aralık Çarşamba günü Resmi gazetede ”Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair’‘ Yönetmelik yayınlandı. (Karar Sayısı: 4980)

İlgili Yönetmeliği ve daha önce resmi gazetede yayınlanan Bes yönetmeliklerini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK”

CALISANLARIN-ISVERENLERI-ARACILIGIYLA-OTOMATIK-OLARAK-EMEKLILIK-PLANINA-DAHIL-EDILMESINE-ILISKIN-USUL-VE-ESASLAR-HAKKINDA-YONETMELIK.pdf – 518 defa indirildi – 162,69 KB

İndir “4632- BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU”

4632-BIREYSEL-EMEKLILIK-TASARRUF-VE-YATIRIM-SISTEMI-KANUNU.pdf – 134 defa indirildi – 452,81 KB

İndir “BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK”

BIREYSEL-EMEKLILIK-SISTEMI-HAKKINDA-YONETMELIK.pdf – 139 defa indirildi – 352,27 KB

Bireysel Emeklilik ÖZET:

 1. Sisteme daha önce dahil edilenler KURUM BAZINDA TOPLU OLARAK tekrardan sisteme zorunlu olarak dahil edilmeyecektir.
 2. Kurumda yeni işe başlayan personel var ise zorunlu bes girişi yapılacaktır.
 3. Daha önceden caymış olan personel sisteme tekrardan dahil olabilir. Bes sistemine girişini yaparken isteğe bağlı olarak işaretlenip giriş yapılacaktır.
 4. Kurum değiştiren (nakil olan) personel ile ilgili bes girişi sanırım artık zorunlu olmayacak.
 5. Emeklilik firmaları en kısa sürede kendi sayfalarında duyuru olarak konu ile ilgili açıklama yapacaklardır.

Aşağıdaki resmi gazetede geçen ek 2nci, geçici 2 nci ve kaldırılan 8/c maddelerine yazının sonunda yer verilmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU No: 4632

Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi(1)(2)

Ek Madde 2- (Ek: 10/8/2016-6740/1 md.)

(Değişik birinci cümle: 18/1/2017-6770/18 md.) Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir. Cumhurbaşkanı, bu madde uyarınca emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir. (2)

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. (Ek cümle: 18/1/2017-6770/18 md.) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğu sandığa, katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından şirkete aktarılır. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın 5 inci maddedeki hesaplama yöntemi uyarınca varsa birikiminde oluşan parasal kaybından sorumludur. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir. (2)

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. (Ek cümle: 21/3/2018-7103/45 md.) Bu süreyi üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir. Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur. Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir. (2)

Geçici Madde 2- (Ek: 10/8/2016-6740/2 md.) (1)(2)

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışanlardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olanlar, ek 2 nci madde hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilir.(2)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER (8/C)

MADDE 8/C- (Ek:RG-27/12/2018-30638-C.K.-513/9 md.) (Mülga:RG-29/12/2021-31704-CK-4980/2 md.)

Çalışanların emeklilik planına dahil edilmesine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek:RG-27/12/2018-30638-C.K.-513/10 md.)

(1)  Bu maddenin yayımı tarihinden önce, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen tarihlere göre çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına erken dahil etmiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği tarihte dahil etmeyen, ancak bu maddenin yayımı tarihine kadar çalışanlarını emeklilik planına dahil etmiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenlere bağlı çalışanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(4) Bu maddenin yayımı tarihinden önce, 8/A maddesi kapsamındaki çalışanlarını otomatik olarak emeklilik planına dahil etmesi gerektiği halde, bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan işverenlere bağlı anılan çalışanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde ücretlerinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal ettiği tarih itibarıyla emeklilik planına dahil edilmiş sayılır.

(5) Bu madde kapsamında işlem tesis eden işverenler, çalışanlarını süresi içinde emeklilik planına dahil etme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Ancak, çalışanların 4632 sayılı Kanundan ve ilgili diğer kanunlardan kaynaklanan hakları saklıdır.

One thought on “Zorunlu Bes(Sisteme tekrar dahil olma) kaldırıldı – Resmi gazete(Karar Sayısı: 4980)”
 1. Bireysel Emeklilik ÖZET:

  Sisteme daha önce dahil edilenler KURUM BAZINDA TOPLU OLARAK tekrardan sisteme zorunlu olarak dahil edilmeyecektir.
  Kurumda yeni işe başlayan personel var ise zorunlu bes girişi yapılacaktır.
  Daha önceden caymış olan personel sisteme tekrardan dahil olabilir. Bes sistemine girişini yaparken isteğe bağlı olarak işaretlenip giriş yapılacaktır.
  Kurum değiştiren (nakil olan) personel ile ilgili bes girişi sanırım artık zorunlu olmayacak.
  Emeklilik firmaları en kısa sürede kendi sayfalarında duyuru olarak konu ile ilgili açıklama yapacaklardır.

Bir cevap yazın