Yazıyı Paylaş

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU VE iSTİSNA UYGULAMA KILAVUZU

 SIRA NO: (2022/3)

Duyuruyu ve Kılavuzu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “KBS DUYURUSU ve GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMA KLAVUZU”

KBS-DUYURUSU-ve-GELIR-VE-DAMGA-VERGISI-ISTISNA-KLAVUZU.pdf – 3118 defa indirildi – 490,95 KB

Bilindiği üzere, 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci Maddesinde:

1- KPHYS Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Uygulaması Hakkında

“193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlarda dikkate alınarak eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır).”

yapılan düzenleme ile asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi tutarı istisna kapsamına alınmış ve anılan Kanuni düzenlemenin 3 üncü Maddesi b) bendinde:

b) 32 nci maddesi, 64 üncü maddesi, 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları, 110 uncu maddesi, 118 inci maddesi ve 122 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.” Yapılan düzenleme ile asgari geçim indirimi kaldırılmıştır.

Bu kapsamda, yapılan mevzuat düzenlemelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 05.01.2022 tarih ve 1732 sayılı görüş yazısında;

“193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın, hizmet erbabına bir ay içinde çeşitli adlar altında yapılan ücret ödemeleri toplamına bir kez uygulanması gerektiğinden, 14 günlük katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ödemesi, ek ders ödemesi, fazla çalışma ücreti ödemesi, vekalet ücreti ödemesi, ikinci görev ödemesi gibi ödemelerin, tahakkuk ve ödemesi hangi ayda yapılmış ise o ayın ücreti sayılarak, söz konusu istisnanın ödeme kalemleri toplamına bir kez uygulanması gerekmektedir.

Söz konusu ödemelerin aynı ay içerisinde farklı tarihlerde yapıldığı durumlarda;

– Ek ödemelerin maaş ödemesinden sonra yapılması halinde, istisnanın öncelikle maaş ödemesine uygulanması, maaş ödemesine ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının diğer ek ödemelere uygulanması,

– Ek ödemelerin maaş ödemesinden önce yapılması halinde, istisnanın öncelikle ek ödemelere uygulanması, ek ödemelere ilişkin gelir vergisi matrahının yeterli olmaması nedeniyle varsa faydalanılamayan kalan istisna tutarının maaş ödemesine uygulanması,

mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, maaş ödemesinin yapıldığı ayın 15’inden sonra yeni göreve atanan bir personele göreve başladığı aya ilişkin peşin olarak ödenmesi gereken kıst ücretinin, izleyen aya ilişkin ödenmesi gereken ücretle birlikte aynı ay içinde tahakkuk ettirilerek ödenmesi durumunda, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın, her iki ücret toplamına bir kez uygulanması gerekmektedir” şeklinde görüş verilmiştir.

Buna göre, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden maaş işlemlerini yürüten Kamu idareleri tarafından, yapılan mevzuat düzenlemeleri ve alınan görüş doğrultusunda Sistem üzerinde işlemlerini nasıl yapacaklarına ilişkin hazırlanan KPHYS- Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Uygulama Kılavuzu Duyurular ekranına eklenmiştir.

2 -Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında

Bilindiği üzere, 31 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde “Akademik teşvik ödeneği; her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şubat/2021 – Ocak/2022 dönemi arasında ödenen akademik teşvik ödenekleri puanlarının tamamı (Şubat/2022 maaş döneminden itibaren yeni puanlar girilecek olması nedeniyle) herhangi bir fazla ve yersiz ödemeye sebebiyet verilmemesi bakımından merkezden silinmiştir.

Buna göre, 2022 yılı Şubat ayından itibaren yeni dönemde akademik teşvik ödeneği alacak akademik personelin Diğer Tazminat Bilgi Girişi Ekranından ilgili tazminat kodu seçilerek suretiyle girilmesi gerekmektedir.

3- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Maaş ve İkramiye Ödemesi Hakkında

Gelir ve damga vergisi istisnası uygulamasına ilişkin söz konusu mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda KKSP Modülünde yapılan incelemede; Ocak 2022 maaş ile Ocak 2022 ikramiye ödemesinde ekli listede yer alan personelde mükerrer gelir ve damga vergisi istisnası uygulandığı anlaşılmış olup, Kurumların gerçekleştirme görevlileri (Maaş Mutemedi) tarafından gerekli incelemenin yapılarak fazla ve yersiz ödeme var ise yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

2 thoughts on “KBS DUYURUSU – GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMA KILAVUZU (Önemli)”

Bir cevap yazın