Yazıyı Paylaş

Sayı : E-92447149-719-956042 15.02.2022
Konu : Yeni Mali Yönetim Sistemi

Üst yazı- kılavuz ve e-imza kurulumu için hazırlanmış olan rehberi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “Yeni Mali Yönetim Sistemi”

Yeni-Mali-Yonetim-Sistemi-Duyuru-Kilavuz.pdf – 1024 defa indirildi – 1,70 MB


DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ek 4 üncü maddesinde;
“(1) Bu Kanun kapsamında yer alan tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Bu
maddenin uygulanması ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı;
a) Defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
b) Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin kaynağı, bütünlüğü, gizliliği ve güvenliğinin
sağlanmasına yönelik sertifika altyapısı oluşturmaya veya mevcut olan altyapıları kullanmaya,
… yetkilidir.” hükmü,
26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim
Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Belgelerin oluşturulması ve
muhafazası” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında,
“(1) Bakanlık, BKMYBS kapsamında;
a) Belirli konu, süreç veya belgeler açısından gerçekleştirme belgeleri ile diğer belgelerin, SBR
kapsamında olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
zorunluluğunu getirebilir.
b) Gerçekleştirme belgeleri ve diğer belgelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi
sırasında yapısal dosya formatlarının yanı sıra yapısal olmayan dosya formatlarının da (kağıt belgelerin
taranması sonucunda elde edilenler dahil) kullanılmasına izin verebilir. Yapısal dosya formatı olarak
tanımlanmış belgeler ile ilgili süreçler, yapısal olmayan dosya formatları ile gerçekleştirilemez.
c) e-İmzalı veya ıslak imzalı belgelerin muhafazası ve muhasebe birimlerine ibraz işlemlerini
idareler ve/veya işlemler bazında farklılaştırabilir.
(2) Elektronik defter ve belgeler ilgili mevzuatında belirlenen sürelerde, istenildiğinde ibraz
edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilir.” hükmü,
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Bakanlık, bu
Yönetmelik kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları, şekil hükümlerinden bağımsız olmak üzere
belirlemeye yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca Mali Yönetim Sisteminde (MYS), ödeme emri belgesi ile bu belgeye eklenecek kanıtlayıcı
belgelerin e-Belge formatında, e-Belge formatında olmayanların taratılarak, sistemler arası
entegrasyonla alınarak veya doğrudan elektronik ortamda üretilerek dijital ortama aktarılması ve dijital
ortamda ödeme emri belgesinin ekleriyle birlikte muhasebe sistemine iletilmesi hususunda 02.10.2019
tarih ve 396619 sayılı Bakanlık Makamının Oluru alınmıştır.
Mezkûr mevzuat hükümlerinin verdiği yetki ile Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle; mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak

geliştirilen merkezi sistemlerde, diğer kurumların kendi sorumluluğu altındaki bilişim sistemlerinin birlikte
çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek tamamen elektronik ortamda e-Belge, e-Fatura
ve e-İmza kullanılarak yürütülecek teknik bir mimari yapı hedeflenmiştir.
Bu kapsamda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bünyesinde uygulaması
yürütülen MYS üzerinde üretilen yapısal dosya formatındaki kanıtlayıcı belgeler ayrıca ıslak imza ile
imzalanmaksızın Sistemde ÖEB ekine eklenecek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik
imza ile imzalanacaktır. Yapısal dosya formatında olmayanlar ise taratılarak, sistemler arası
entegrasyonla alınarak veya doğrudan elektronik ortamda üretilip dijital ortama aktarılarak ÖEB ekine
elektronik ortamda eklenecek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile
imzalanacaktır. ÖEB elektronik olarak imzalandıktan sonra ekleri de e-İmzalı sayılacağından bu belgeler
bir bütün olarak sistem üzerinden muhasebe birimine iletilecek olup ayrıca kağıt çıktıları
gönderilmeyecektir.
Buna göre, İdareniz Harcama Birimleri yeni MYS uygulaması kapsamına alınmış olup öncelikle
Harcama Birimi Kimlik Yöneticilerince Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden mevcut kullanıcılara MYS’nin
yeni versiyonunda (MYSV2) rol verilmesini müteakip, 28/02/2022 tarihinden itibaren Sisteme
https://mysv2.hmb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanması, ÖEB’lerin e-imzalanması için ekte yer alan
“e-İmza Kurulum Dokümanına” göre harcama yetkililerince kurulum yapılması ve yine ekte yer alan
“Ödeme Belgelerinin e-İmza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz” da belirtilen esaslara göre işlem tesis
edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ek:
1 – Ödeme Belgelerinin e-İmza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz (3 Sayfa)
2 – e-İmza Kurulum Dokümanı (16 Sayfa)

Bir cevap yazın