Yazıyı Paylaş

13.06.2022
PERSONEL ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU
2018 yılında uygulamaya geçirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sisteminin (BKMYBS)
fonksiyonel süreçlerinden olan, Kamu Personel Yönetim Sistemi Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımızca
proje analiz çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, bu proje ile harcama birimleri ile muhasebe
birimlerinde iş yükünün hafifletilmesi, kamuda kaynak israfının önüne geçilmesi, tasarrufun sağlanması,
son teknolojik gelişmelerden faydalanılması, manuel veri girişlerinin minimuma indirilerek, iş ve
işlemlerin elektronik ortamda (elektronik belge kullanılarak), elektronik imza kullanılmak suretiyle
yürütülmesi ile diğer paydaşların kullandığı Sistemlerle entegrasyonun sağlanması ve böylece veri
kayıplarının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla personel bilgilerinin, kamu idarelerinin insan kaynakları sistemlerinden elektronik
ortamda alınabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Personel Bildirim Belgesi (PBB) çalışmaları
yapılmış olup; PBB ile atama, terfi, nakil, görevden uzaklaştırma, vb. gibi nedenlerle personel bilgilerinde
meydana gelebilecek değişiklikler doğrudan ilgili kamu idaresinin insan kaynakları sistemlerinde tutulan
veriler esas alınarak elektronik olarak kaydetme/güncelleme/değiştirme işlemleri yapılabilecektir.
Projenin kapsamını memur, sözleşmeli personel, kadro karşılığı sözleşmeli personel ve işçilere
ait aylık, ücret ek ders, fazla çalışma gibi personel ödemeleri oluşturacaktır.
Ayrıca proje süreç bazlı planlandığından dolayı harcama birimleri paydaş olarak kapsama dahil
edilmekte, personel ödemeleri için gerekli olan verilerin ise ilgili kamu idarelerinden alınması
planlanmaktadır.
Bu çerçevede; KBS de gerçekleştirilemeyen ödemeler, Uygulamada karşılaştığınız, mevcut uygulamada çözüm bulamadığınız sorunlar ve bu hususta önerilerinizi, 30.06.2022 tarihine kadar yenimaasoneri@muhasebat.gov.tr adresine mail olarak göndermeniz durumunda; mevcut KBS uygulamasının güncellenmesinde ve yeni analiz çalışmalarında dikkate alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle arz/rica ederim.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Bir cevap yazın