Yazıyı Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2022 tarihli ve
1641186 sayılı yazısını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYSV2)”

Yeni-Mali-Yonetim-Sistemi-MYSV2.pdf – 829 defa indirildi – 198,35 KB

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ek 4 üncü maddesinde;
“(1) Bu Kanun kapsamında yer alan tüm iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Bu
maddenin uygulanması ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı;
a) Defter, kayıt, belge ve benzeri içeriklerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
b) Elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin kaynağı, bütünlüğü, gizliliği ve güvenliğinin
sağlanmasına yönelik sertifika altyapısı oluşturmaya veya mevcut olan altyapıları kullanmaya,
… yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
26/06/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim
Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Belgelerin oluşturulması ve
muhafazası” başlıklı 24 üncü maddesinde,
“(1) Bakanlık, BKMYBS kapsamında;
a) Belirli konu, süreç veya belgeler açısından gerçekleştirme belgeleri ile diğer belgelerin, SBR
kapsamında olmak üzere, elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
zorunluluğunu getirebilir.
b) Gerçekleştirme belgeleri ve diğer belgelerle ilgili işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi
sırasında yapısal dosya formatlarının yanı sıra yapısal olmayan dosya formatlarının da (kağıt belgelerin
taranması sonucunda elde edilenler dahil) kullanılmasına izin verebilir. Yapısal dosya formatı olarak
tanımlanmış belgeler ile ilgili süreçler, yapısal olmayan dosya formatları ile gerçekleştirilemez.
c) e-İmzalı veya ıslak imzalı belgelerin muhafazası ve muhasebe birimlerine ibraz işlemlerini
idareler ve/veya işlemler bazında farklılaştırabilir.
(2) Elektronik defter ve belgeler ilgili mevzuatında belirlenen sürelerde, istenildiğinde ibraz
edilmek üzere elektronik ortamda muhafaza edilir.” hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Bakanlık, bu
Yönetmelik kapsamındaki işlemlere ilişkin belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasları, şekil hükümlerinden bağımsız olmak üzere
belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte, 18/10/2022 tarih ve 31987 sayılı Resmi Gazetede 78 sıra no.lu “Harcamaların
Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği” yayımlanmıştır.
Tebliğ ile Bakanlık uygulamaları ile Bakanlık uygulamaları dışındaki sistemler üzerinde ödeme emri
belgesi (ÖEB) ve kanıtlayıcı belgelerin hazırlanması ve muhasebeye iletilmesine ilişkin usul ve esaslar
belirlenmiştir.
Mezkûr mevzuat hükümlerinin verdiği yetki ile Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle; mali işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak
geliştirilen merkezi sistemlerde, diğer kurumların kendi sorumluluğu altındaki bilişim sistemlerinin birlikte
çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilerek tamamen elektronik ortamda e-Belge, e-Fatura
ve e-İmza kullanılarak yürütülecek teknik bir mimari yapı hedeflenmiştir.
Bu kapsamda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bünyesinde Mali
Yönetim Sisteminin yeni versiyonu (MYSV2) geliştirilmiş olup uygulama ile, MYSV2 üzerinde üretilen
yapısal dosya formatındaki kanıtlayıcı belgeler ayrıca ıslak imza ile imzalanmaksızın Sistemde ÖEB
ekine eklenecek ve harcama yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanacaktır. Yapısal
dosya formatında olmayanlar ise taratılarak, sistemler arası entegrasyonla alınarak veya doğrudan
elektronik ortamda üretilip dijital ortama aktarılarak ÖEB ekine elektronik ortamda eklenecek ve harcama
yetkilisi tarafından sadece ÖEB elektronik imza ile imzalanacaktır. ÖEB elektronik olarak imzalandıktan
sonra ekleriyle birlikte bir bütün olarak sistem üzerinden elektronik ortamda muhasebe birimine iletilecek
olup ayrıca kağıt çıktıları gönderilmeyecektir.
Bu çerçevede, 18/11/2022 tarih saat 23.59’da mevcut MYS kullanımına son verilerek
19-20/11/2022 tarihlerinde merkez tarafından geçiş işlemleri yapılacağından her iki MYS’de kullanıma
kapatılacak olup 21/11/2022 tarihi itibarıyla İdareniz Harcama Birimleri MYSV2 uygulaması kapsamına
alınacaktir. Buna göre;
-Muhasebe Birimi Kimlik Yöneticilerince veya Harcama Birimi Kimlik Yöneticilerince Kimlik
Yönetim Sistemi üzerinden mevcut kullanıcılara MYSV2’de rol verilmesi,
-Sisteme https://harcama.hmb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlanması,
-ÖEB’lerin e-imzalanması için ekte yer alan “e-İmza Kurulum Dokümanına” göre harcama
yetkililerince kurulum yapılması,
-MYSV2 Yardım Kılavuzu menüsünde yer alan modül kılavuzlarına göre sistemin kullanılması,
-78 sıra no.lu Tebliğ hükümleri ile ekte yer alan “Ödeme Belgelerinin e-İmza ile Gönderilmesine
İlişkin Kılavuz” da belirtilen esaslara göre işlem tesis edilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Ek:
1 – e-İmza Kurulum Dokümanı (16 Sayfa)
2 – Ödeme Belgelerinin e-İmza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz v 1.2 (4 Sayfa)

Bir cevap yazın