Yazıyı Paylaş

4B Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişleri Hakkında Özet Bilgi Notlarına indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Ayrıca lütfen dikkatlice okuyunuz.

İndir “4B Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçişleri Hakkında Özet Bilgi Notları”

4B-Sozlesmeli-Personelin-Kadroya-Gecisleri-Hakkinda-Ozet-Bilgi-Notlari.pdf – 772 defa indirildi – 176,58 KB

Kadroya geçmek için hazırlanmış olan dilekçe örneğini indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “4b Sözlesmeli Personel Kadroya Geçiş Dilekçe Örneği”

kadro-dilekce-ornegi.doc – 1762 defa indirildi – 31,50 KB

4B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİŞLERİ HAKKINDA   ÖZET BİLGİ NOTLARI

26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir;

  • 657 sayılı DMK’nun 4. Maddesinin B fıkrasında yapılan değişiklikle (26.01.2023 TARİHİNDEN SONRA GÖREVE BAŞLAYACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELLER BAKIMINDAN); bu Kanuna tabi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyonlarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilebilecek, bu sözleşmeli personel aynı kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra 30 gün içinde talepte bulunması halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur karolarına atanacaklardır. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak, memur kadrosuna atandıktan sonra en az 1 yıl daha görev yapacaklardır. Bu personelin sözleşmeli pozisyonda geçirdikleri süreler kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek olup, bunlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

Bu personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilecek disiplin cezaları, ceza vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanacaktır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hâllerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilecektir.

  • 657 sayılı Kanuna Geçici 48. Madde eklenerek, Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; (HÂLİHAZIRDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN)

28.11.2022 tarihi itibariyle çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, sözleşmesi devam edenlerin, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde;

657 sayılı Kanunun 4. Maddesinin B fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışalar ile 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi uyarınca sözleşmeli çalışanlar pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde aynı unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Ancak pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına atanırlar.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinin son cümlesi kapsamında sözleşmeli olarak (kamu dışı) çalışanlar bakımdan görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına atanırlar.

657 sayılı DMK 4/B, 663 sayılı KHK 45/A (3+1), 4924 sayılı Kanun ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre çalışmakta iken, 28.11.2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevinde bulunamayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanacaktır. Bunların kadroya geçirilmek üzere başvuru ve atanmaya ilişkin süreleri yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacaktır.

28.11.2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır.

İlgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli olarak geçirilen hizmet süreleri kazanılmış hak, aylık ve derecelerinin tespitinde değerlendirilecek olup, bunlara iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

657 sayılı DMK 4/B, 663 sayılı KHK 45/A, 4924 sayılı Kanun ile 5258 sayılı Kanuna tabi kamu dışı olarak çalışmakta iken memur kadrolarına atananlar SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK GEÇEN SÜRELER DAHİL OLMAK ÜZERE dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre YER DEĞİŞTİRME HAKKINA SAHİP OLANLARIN söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir.

Örneklemek gerekirse; 4/B sözleşmeli statüde görev yapan çalışanların tabi oldukları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan kurum içi yer değişikliğine ilişkin Becayiş, Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği, Şehit eşi gibi mazeret atamaları gerçekleştirilebilecektir.

Yine örneklemek gerekirse; 4924 sayılı Kanuna tabi sözle4şmeli sağlık personellerinin tabi oldukları atama ve yer değişikliği kapsamında Kurum içi, Becayiş, Eş Durumu, Sağlık, Can Güvenliği, 6284 sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddet yasası kapsamında koruyucu tedbir kararı alınması halinde, Eşin vefatı gibi mazeret atamaları gerçekleştirilebilecektir.

Son olarak örneğin; 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi kapsamında görev yapan personelin kamu personeli olan eşi nedeniyle aile birliğine bağlı yer değişikliği gerçekleştirilebilecektir.

Kadroya atanma talebinde BULUNMAYAN 663 sayılı KHK 45/A (3+1), 4924 sayılı Kanun ile 5258 sayılı Kanuna tabi kamu dışı olarak çalışanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğünden önce yürürlükte bulunan ve tabi oldukları mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

Kadroya atanma talebinde BULUNMAYAN 657 sayılı DMK 4/B maddesi uyarınca çalışanlar hakkında ise 26.01.2023 tarihi itibariyle 657 sayılı DMK’nun 4. Maddesinin B fıkrasının değiştirilen hükümleri (3. Paragraf) uygulanacaktır. Bunların yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

29.11.2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında da ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında 26.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren (3. Paragraf) hükümleri uygulanacaktır.

  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler 6 (ALTI) AY içinde yürürlüğe konulacak olup, bu süre içinde mevcut mevzuatın, 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
  • 663 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 17. Madde ile 28.11.2022 tarihi itibariyle Bakanlık teşkilatında vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan çalışanların otuz gün içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacaklardır. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların DÖRT YIL SÜREYLE BAŞKA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA NAKLİ YAPILAMAYACAKTIR.

SONUÇ İTİBARİYLE;

  • Bundan sonra 3+1 modeli gibi 4/B sözleşmeli personeli alımı yapılacaktır.
  • Ayrıca ‘destek personeli’ gibi mevzuatta pozisyon unvanları belirli olmayan çalışanlar bakımından yine atanacakları pozisyon unvanları Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.
  • Bütün sözleşmeli personeller talepleri halinde kadroya geçecektir. 4 yılını dolduran sözleşmeli personeller 4/A kapsamında çalışan kamu çalışanlarının bütün haklarına sahip olacaklardır.
  • 4 yılını doldurmayan ve kadroya geçen personel ise önceki mevzuatında bulunan mazeret tayinlerini isteyebileceklerdir.
  • ASM’lerde görev yapan personeller aynı görev yerinde kalmakla birlikte kadroları ASM’nin bulunduğu taşra teşkilatında olacaktır.
  • 28.11.2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevi başında olmayan personeller bu ücretsiz izinlerinin bitimi sonrasında başvurmaları halinde kadroya geçişleri yapılacaktır.

Bir cevap yazın