Yazıyı Paylaş

Maaş Bordro Dökümleri yaklaşık 5 yıldır maaş dosyasına ek olarak konulmuyor. Aşağıda Maliye Bakanlığının konu ile ilgili duyurusu bulunmaktadır. Israrla maaş bordro dökümü isteyen muhasebe birimlerine ilgili duyuruyu göstermeniz yeterlidir.

PERSONEL ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KBS DUYURUSU
Sıra NO:(9)

3- Maaş Bordrolarının Ödeme Emri Belgesine Ek Olarak Konulmaması


https://www.kbs.gov.tr/muh/popup.htm?duyuruId=4222

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı harcama birimlerince ödeme emri ekine bağlanmaması gereken maaş bordrolarının kağıt çıktı olarak alınıp, ödeme emri belgesi ekine bağlandığı anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine 5436 sayılı Kanunla eklenen üçüncü fıkrada; “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.” denilmektedir.

Ayrıca, söz konusu Kanunun anılan maddesine dayanılarak çıkarılan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında; “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz. Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”denilmektedir. 08.03.2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında 2007_1 Sayılı Genel Tebliğ’de de; “5. Ortak veri tabanı bilgilerine dayanılarak yapılacak ödemeler

(1) 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir” hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ?Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayan belge bağlanmaz.” denilmiş olup, madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça belirleneceği öngörülmüştür.

(2) Yukarıda belirtilen Kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ödemeleri Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimlerince yapılan harcama birimlerinde istihdam edilen memurların aylıklarının say2000i sisteminde oluşturulan merkezi veri tabanındaki bilgilerden yararlanmak suretiyle ödenmesinde Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) düzenlenen usul ve esaslara uyulacaktır” belirtilmiştir.

Öte yandan, 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, genel bütçeli idarelerde çalışan memurların maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesinin otomatik oluşturulmakta ve oluşturulan bordro ödeme emri ekine bağlanmadan 15.06.2006 tarihinden itibaren KBS- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (say2000i) üzerinden Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılmaktadır.

Yine, 14.06.2007 tarihli ve 5189/1 nolu, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde sorumlu tutulacak görevli ve yetkililerin belirlenmesi hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararında da; ortak veri tabanına girilen verilerin doğruluğu halinde, çıktının doğruluğu sistemce güvenceye bağlandığından, elektronik ortamdan alınan çıktının sıhhati, doğrudan doğruya veri girişinin doğruluğuyla ilgili bulunduğu belirtilerek, elektronik ortamda oluşturulan veri tabanından yararlanılarak yapılacak harcamalarda, sisteme girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmesi ve yaptığı işlemlerden harcama yetkilisi ve sorumluluğu bulunan diğer gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu tutulmaları gerektiğine karar verilmiştir.

Söz konusu mevzuat düzenlemeleri uyarınca, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sisteminde (KPHYS) elektronik ortamda oluşturulan, onaylanan ve elektronik ortamda tutulan maaş bordroları, her ay Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarıldığından, maaş bordro dökümünün ıslak imza sürecinde ödeme emri belgesine eklenmemesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın