68B Terfi Nedir

14.10.19 5589 kere görüntülenmiştir.

657 sayılı devlet memurları kanununa göre idarelerin belli şartları taşıyan memurları bulunmuş oldukları derece üzerindeki derecelere atama hakkı bulunmaktadır.Bu şekilde 68/B kapsamında üst dereceli kadrolara atanan memurlar atanmış oldukları kadroya ait aylık ve diğer mali haklarından faydalanabilirler.68/B ye göre yapılan atamalar nedeniyle memurun atama yapılmış olunan derece üzerinden maaş alması atama yapılan unvan ve kadronun özlük haklarına göre bazı durumlarda memurlara önemli mali haklar sağlamaktadır.

Örneğin kazanılmış hak aylığı 6.derecede olan memurun kadrosu 68/B ile 3. derecelik kadroya atandığında memurun bu yapılan atamadan dolayı maaşında 250-300 TL arasında bir artış olmaktadır.Daha üst görevlerde ise maaş farkı 1000 TL’yi geçmektedir.

Mali haklarda sağlamış olduğu artışlar nedeniyle memurların 68/B ile üst dereceleri kadrolara atanma talepleri olmaktadır.Ancak memurların bu talepleri her zaman karışılık bulmamaktadır.İşte bu noktada 68 B ye göre yapılacak olan atamalarda atanacak olan kişilerin nasıl tespit edildiği önem arz etmektedir.

657 sayılı kanunun 68/B maddesinde “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.” şeklinde hüküm yer almakta olup ilgili hükümden 68/B ye göre yapılacak olan atamalarda idarelerin takdir yetkisi olduğu anlaşılmaktadır.

İdareler 68/B kadrolarına memurlar arasından yapacakları atamalarda kamu yararını ve hizmetin gereklerini gözetmek zorundadırlar. Danıştay idarenin takdir yetkisine bırakılmış olan işlemlerin kamu yararına veya hizmet gereklerine aykırı yapılması halinde dava konusu edilebileceğine veya iptal edilebileceğine karar vermiştir.

KBS Maaş Bilgi Girişi Nasıl Yapılır ?

68/b terfi alan bir personel için ;
Örnek : 02/10/2019 tarihinde 68/b terfi alan bir personele Ekim 2019 maaşında 02 Ekim ile 14 Ekim (dahil) ve Ekim Maaşında tam olmak üzere terfi verilir. Terfi giriş ekranından yeni kayıt ekleye basıldıktan sonra 68/b Günlük seçilir. Kişinin yeni dereceleri girildikten sonra cetveller kısmından yeni tazminatlar seçilir ve en sağdaki gün kısmına 13 gün yazılarak işlem kaydedilir.

ÖNEMLİ NOT:

160 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinin “Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” başlıklı (E) bölümünün …….
c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi,

Kısacası 68/b alan bir personelin maaşına izleyen ay başında değil göreve başladığı tarihten itibaren hak kazanır. Dolayısı ile kişiye kıst terfi ödenmesi gerekir.

Yorumlar

Yorum Yap