Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışanların Kesenekleri Hakkında Duyuru

07.04.22 1518 kere görüntülenmiştir.

SGK Duyurusunu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İndir “DOĞUM SONRASI YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN FAYDALANAN SİGORTALILARIN KESENEK/PRİM TUTARLARININ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU”

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli 663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 11 inci madde ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin;
Bu sürelere ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayılarının yarım olarak hesaplanacağı, Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması hâlinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödeneceği, Bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödeneceği, Primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümlerin yarım zamanlı çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanacağı, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında ve 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiilî hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresinin yarısı kadar uygulanacağı, hüküm altına alınmıştır.


Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olup ilgili mevzuatına göre yarı zamanlı çalışma hakkından faydalananların yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen aybaşından itibaren genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın; Kesenek Bilgi Sisteminde gerekli program güncellemesi yapılmış olup, bu kapsamda sigortalılar için kesenek/prim tahakkuklarının yukarıda açıklanan hususlara göre yapılabilmesi için gönderilecek aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalının “Durum Kodu” alanına “Y” kodu girilmek suretiyle;
a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emekli kesenek ve kurum karşılıkları mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalılar için, %16 emekli keseneği ve % 20 kurum karşılıkları yarım olarak, %12 genel sağlık sigortası primleri ise tam olarak tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.
b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar için ise;

  • Prim ödeme gün sayılarının 15 gün,
  • Prime esas kazanca dahil edilecek tazminat ve aylık tutarları ile prime esas kazanç toplamının normal zamanlı çalışmasına ait tutarların yarısı kadar,
  • %9 MYO sigortalı hissesi ve %11 MYO işveren hissesinin normal zamanlı çalışmasına ait prime esas kazanç tutarının yarısı üzerinden,
  • %5 GSS sigortalı hissesi ve % 7,5 GSS işveren hissesinin normal zamanlı çalışmasına ait prime esas kazanç tutarının tamamı üzerinden, tahakkuk ettirilerek gönderilecektir.
    Kamu idarelerine duyurulur.

#sgk #doğumsonrası #yarım zamanlı #prim #15gün çalışma

Yorumlar

ÖMER ÜNLÜ

12.04.23 14:48

hocam elinize emeğinize sağlık bunların yarım maaşı ile ilgili hesaplama bordrosu varmı manuel mi yapmamız gerek yoksa kbsden yapabilceğimiz bir durum varmı

Yorum Yap